Have any Questions?

0904615855

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Để nắm rõ hơn về hệ thống khung pháp luật của nhà nước quy định, hướng dẫn về mua bán, sở hữu, quản lý, sử dụng nhà chung cư, chúng tôi xin cung cấp các văn bản pháp lý sau đây:

Luật – Nghị định Chính phủ và Thông tư hướng dẫn liên quan đến luật nhà ở tại Việt Nam

 1. Luật Nhà ở của Quốc hội nước CHXHCN VN số 65/2014/QH15 Ngày 25/11/2014.
 2. Nghị định 99/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở
 3. Nghị định 114/2010/NĐ-CP về bảo trì công trình xây dựng
 4. Nghị định 51/2009/NĐ-CP Hướng dẫn NQ 19/2008/QH12 về thí điểm cho tổ chức cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại VN
 5. Nghị định 121/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh BĐS, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở
 6. Nghị  định của Chính phủ 126/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà.
 7. Nghị định 95/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.
 8. Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 Ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư
 9. Thông tư 08 /2006/TT-BXD – Hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng.
 10. Thông tư 16/2010/TT-BXD – Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
 11. Phụ lục Thông tư số 16/2010/TT-BXD.
 12. Thông tư 03/2014/TT-BXD Sửa đổi bổ sung điều 21 của thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 1/9/2010 của BXD quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010/N Đ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở
 13. Thông tư 02/2012/TT-BXD – Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
 14. Thông tư 37/2009/TT-BXD – Hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư.
 15. Thông tư 14/2008/TT-BXD – Hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư.
 16. Thông tư của chính phủ 71/2001/NĐ-CP về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê.
 17. Thông tư 01/2005/TT-BXD hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ  về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà.
 18. Quyết định 42/QĐ-BXD của Bộ xây dựng về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà chung cư.
 19. Quyết định 08/2008/QĐ-BXD – Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư.
 20. Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội – Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 21. Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bảo hiểm

 1. Luật Kinh doanh Bảo hiểm  Số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000
 2. Sửa đổi Luật kinh doanh Bảo hiểm.
 3. Nghị định 130 Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
 4. Nghi định 123/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 45/2007/NĐ-CP
 5. Thông tư 220 Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
 6. Phụ lục Thông tư 220 Ban hành kèm theo Thông tư số 220/2010/ TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính.
 7. Cẩm nang Bảo hiểm Phi nhân thọ.

Bảo vệ Môi trường

 1. Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014
 2. Nghị định 179/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 3. Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
 4. Nghị định 80/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường
 5. Nghị định 72/2010/NĐ-CP Quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường
 6. Thông tư 12/2006 Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại
 7. Thông tư 12/2011/TT-BTNMT Quy định về Quản lý chất thải nguy hại
 8. Phụ lục Thông tư 12/2011/TT-BTNMT Quy định về Quản lý chất thải nguy hại
 9. TCVN 5937:2005 Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh
 10. QCVN 14:2008/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
 11. Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại
 12. Tiêu chuẩn Quốc gia về Chất thải nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo

Luật dân sự

  1. Bộ luật dân sự 2005
  2. Nghị định 138/2006/NĐ-CP Quy định của bộ luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

li>Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

 

Luật Kinh doanh Bất động sản

 1. Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13
 2. Nghị định 76/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Kinh doanh bất động sản_ sửa đổi bổ sung NĐ 153/2007/NĐ-CP
 3. Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.
 4. Nghị định 56-2010-ND-CP ngày 24 tháng 05 năm 2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.
 5. Quyết định 9/2007/QĐ-BXD Quy định về chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản
 6. Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
 7. Quyết định 378/QĐ-BXD Về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản và quản lí, điểu hành sàn giao dịch bất động sản
 8. Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.
 9. Nghị quyết 19/2008/QH12 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

PCCC

 1. Luật PCCC số 40/2013/QH13 
 2. Nghị định 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
 3. Nghị định 35/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC
 4. Nghị định số 46/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC
 5. Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 8/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
 6. Nghị định số 52/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/6/2012 về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực PC&CC
 7. Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công An Hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC
 8. Phụ lục Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công An Hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC
 9. Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 8/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
 10. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4878:2009 về Phòng cháy và chữa cháy – Phân loại cháy
 11. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2010/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình 
 12. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2009 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng 
 13. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5040:1990 về thiết bị phòng cháy và chữa cháy – Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy 
 14. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5740:2009 về Phương tiện phòng cháy chữa cháy – Vòi đẩy chữa cháy 

Sử dụng năng lượng    

 1. Luật số 50/2010/QH12 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
 2. Nghị định 21/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
 3. Nghị định 134/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
 4. Nghị định 73/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
 5. Thông tư 07/2012/TT-BCT Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng

Quản lý kinh doanh dịch vụ An ninh

 1. Nghị định 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ Bảo vệ.
 2. Thông tư số 45/2009/TT-BCA(C11) – Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Nhà ở

 1. Luật nhà ở của Quốc hội nước CHXHCNVN số 65/2014/QH15 ngày 25/11/2014
 2. Nghị định 99/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở
 3. Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015 hướng dẫn luật Nhà ở
 4. Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
 5. Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản
 6. Công văn 1436/BXD-QLN ngày 30/6/2015 thực hiện Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014.
 7. Thông tư 19/2016/TTBXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung về phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở, sở hữu nhà ở, quản lý nhà nước về nhà ở quy định tại Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
 8. Quyết định 2127/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
 9. Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.
 10. Nghị định 44/2022117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
 11. Nghị định 69/2021101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
 12. Thông tư 21/2016/TT-BXD hướng dẫn tổ chức, cá nhân và các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện một số nội dung về hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia dự án cải tạoxây dựng lại nhà chung cư
 13. Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 Ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư
 14. Thông tư 37/2009/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư
 15. Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và nghị định số 44/2016/nđ-cp ngày 15 tháng 5 năm 2016 của chính phủ
 16. Thông tư số 31/2016/TTBXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư
 17. Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Quản lý bất động sản

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC
57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (+84) 24 3773 8686
Fax: (+84) 24 3773 7777
Website: https://pmcweb.vn
Email: pmc(at)vnpt(dot)vn

PMC © 2012 - 2018. All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Get In Touch

Latest Posts