Nguy cơ tham nhũng

Trong công tác quản lý, Ban quản trị/Công ty quản lý cần lưu ý tới các hành vi có nguy cơ dẫn đến tham nhũng sau đây:

- Tỏ ra ưu ái cho một/một số nhà thầu khi lựa chọn hoặc giám sát các công việc của nhà thầu;

- Sử dụng giấy tờ, chứng từ giả để tham ô công quỹ;

- Bao che cho các hành vi xấu của nhân viên như thiếu trách nhiệm trong công việc, vắng mặt khi đang làm nhiệm vụ hoặc gian lận khi chấm công.

Nguy cơ tham nhũng

Biện pháp chống tham nhũng

Share